Deklaracja dostępności serwisu projektyue.pfron.org.pl

Wstęp Deklaracji

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://projektyue.pfron.org.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2022-02-21

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-02-21

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Część złożonych tabel posiada strukturę, której obsługa za pomocą technologii asystujących może być złożona.
  • Część plików PDF i Excel, generowanych przez system, może nie być w pełni dostępna cyfrowo.
  • Czytnik ekranu może nie odczytać poprawnie komunikatu o błędzie przy podaniu niepasujących do siebie haseł w trakcie rejestracji użytkownika w systemie.

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

  Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

  Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

  Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

  Skargi i odwołania

  Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

  Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

  Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

  Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

  W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

  Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

  Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Skróty klawiaturowe

  Strona nie wykorzystuje dedykowanych skrótów klawiaturowych mogących wchodzić w interakcję z technologiami asystującymi.

  Udogodnienia

  Serwis udostępnia następujące funkcje ułatwień dostępu:

  • przełącznik wersji wysokiego kontrastu,
  • przełącznik podkreślenia łączy URL,
  • przyciski zwiększenia/pomniejszenia wielkości fontu,
  • skip linki pozwalające na pominięcie powtarzanych bloków,
  • wskaźnik fokus podczas nawigacji za pomocą klawiatury.

  Dostępność architektoniczna

  Lokalizacje Biura Funduszu

  • al. Jana Pawła II 13, Warszawa (obsługa klienta Funduszu)
  • ul. Sienna 63, Warszawa (Departament ds. Programów)
  • ul. Grójecka 19/25, Warszawa (Departament ds. Kontroli)
  • ul. Kolejowa 19, Warszawa (Departament ds. Teleinformatyki, Departament ds. Organizacyjnych, Departament ds. Windykacji Należności)

  Opis dostępności innych lokalizacji PFRON

  Informacje na temat dostępności architektonicznej Oddziałów PFRON - Struktura organizacyjna PFRON

  Biuro Funduszu, al. Jana Pawła II 13, Warszawa

  Do budynku prowadzi wejście od strony al. Jana Pawła II 13. Przed wejściem znajduje się jeden rozległy schodek. Na krawędzi oznaczony jest kontrastową taśmą. Dla osób poruszających się na wózkach, po lewej stornie (od ul. Śliskiej) znajduje się pochylnia o optymalnym kącie nachylenia. Do pochylni można dojechać szerokim chodnikiem zarówno od strony ul. Śliskiej, jak i al. Jana Pawła II.

  Drzwi wejściowe są automatyczne i są oznaczone dwoma kontrastowymi taśmami.

  Po wejściu do budynku po prawej stronie znajduje się recepcja z pracownikami ochrony. Lada recepcji oraz lada w kancelarii na parterze nie jest obniżona. Na parterze oraz na wszystkich pozostałych piętrach znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Mogą wystąpić drobne niedogodności ze względu na niezachowanie powierzchni manewrowej o minimalnych wymiarach 1,5 m x 1,5 m, umiejscowienie podajników z mydłem i ręcznikami papierowymi.

  Na wprost wejścia znajduje się tablica informacyjna w kontrastowej kolorystyce (czarne litery na białym tle).

  Po prawej stronie za recepcją znajdują się tablice z ogłoszeniami. Trudność może dotyczyć wysokości tych tablic – z pozycji osoby siedzącej na wózku ogłoszenia są nieczytelne.

  Od wejścia po lewej stronie znajdują się miejsca informacyjne dla osób prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą i firm korzystających ze wsparcia PFRON, jak również pracodawców zobowiązanych do dokonywania wpłat na PFRON. Wysokości buurek i wielkość przestrzeni wystarczająca.

  Informacje na temat rozkładu pomieszczeń w Biurze Funduszu

  Miejsca parkingowe

  W bezpośrednim sąsiedztwie siedziby Funduszu znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych:

  • 3 miejsca przy al. Jana Pawła II 11
  • 9 miejsc przy ul. Śliskiej - przy budynku siedziby PFRON oraz wzdłuż ul. Śliskiej 52.
  Komunikacja miejska

  W bezpośrednim sąsiedztwie budynku od strony al. Jana Pawła II znajduje się przystanek autobusowy Rondo ONZ 01 (linie: 109, 160, 174, 178).

  Do Ronda ONZ dojeżdżają także:

  • linie tramwajowe (10, 11, 15, 17, 33), których przystanki znajdują się w odległości około 300 m.
  • druga linia metra (ok. 200 m).
  Udogodnienia dla osób głuchych i słabosłyszących
  Tłumacz online języka migowego

  W Biurze Funduszu zainstalowane są urządzenia, które tłumaczą rozmowy z urzędnikami. Są one dostępne:

  • na stanowisku Informacji Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (parter, hol- po wejściu należy skierować się w lewą stronę i podejść do stanowiska oznaczonego symbolem tłumacza języka migowego),
  • w Departamencie Wsparcia Zarządu (informacje dotyczące spraw indywidualnych osób niepełnosprawnych, 9 piętro – pokój 909),
  • przy wejściu głównym (ochrona).
  Pętle indukcyjne

  Aby zwiększyć komfort w komunikacji osób słabosłyszących zainstalowaliśmy pętle indukcyjne. Testowaliśmy te urządzenia z osobami, które korzystają z aparatów słuchowych.

  Pętle indukcyjne zainstalowaliśmy w dwóch miejscach:

  • na stanowisku Informacji Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (parter, hol- po wejściu należy skierować się w lewą stronę i podejść do stanowiska oznaczonego symbolem pętli indukcyjnej),
  • sala konferencyjna na dziewiątym piętrze – sala nr 907.
  Treści w języku migowym

  Dużą cześć artykułów na stronie PFRON tłumaczymy na język migowy. Poznasz je po znaku piktogram jężyka migowego - Przewiń do tłumaczenia na język migowy widocznym obok tytułu artykułu.
  Kliknij znak piktogram jężyka migowego - Przewiń do tłumaczenia na język migowy a artykuł przewinie się do tłumaczenia. Film z tłumaczeniem jest zawsze na końcu artykułu.

  Kontakt SMS

  Chcemy, aby komunikacja osób niesłyszących z nami była możliwa różnymi sposobami. Udostępniamy numer: 517 373 975 do kontaktu tekstowego wyłącznie dla osób niesłyszących.

  Informacje dla osób głuchoniewidomych

  Jeżeli jesteś osobą głuchoniewidomą i potrzebujesz tłumacza-przewodnika dla siebie, zgłoś nam taką potrzebę wcześniej (3 dni robocze) pod numerem telefonu: 517 373 975 (kontakt także SMS) lub adresem e-mail dostepnosc@pfron.org.pl.

  Informacje dla osób niewidomych i słabowidzących

  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  Aby wesprzeć osoby niewidome i słabowidzące w siedzibie Funduszu zainstalowano system nawigacyjno-informacyjny o nazwie TOTUPOINT. Jest to niewielkich rozmiarów urządzenie, które umieszczone jest nad drzwiami wejściowymi do budynku.

  Do sprawnego korzystana z urządzenia konieczny jest smartfon z zainstalowaną aplikacją, którą można pobrać w wersji dla smartfona z systemem Android lub z systemem iOS

  Na klatce schodowej początek i koniec biegu schodów został oznaczony kontrastowym kolorem. Zostały zamontowane kontrastowe numery pięter.

  W windach wykonana jest sygnalizacja dźwiękowa z komunikatami głosowymi informującymi o kierunku jazdy windy (góra, dół), zamknięciu i otwarciu drzwi, numerze piętra, dodatkowych informacjach (wyjście z budynku). Panel w windzie zaopatrzony jest w oznaczenia w alfabecie Braille’a.

  W budynku nie ma oznaczeń w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

  Osoby niewidome, które chcą skorzystać z naszych materiałów zamieszczonych na stronie internetowej wydrukowanych w alfabecie Braille’a, prosimy o kontakt pod adresem: dostepnosc@pfron.org.pl.

  Dokumenty w formie plików PDF

  Część artykułów w ramach serwisu zawiera załączniki dostarczone z zewnątrz. Mogą być one niedostępne dla czytników ekranu, z których korzystają osoby niewidome. Niestety plików tych nie możemy już zamienić. W sytuacji zainteresowania danym plikiem prosimy kontakt pod adresem: dostepnosc@pfron.org.pl. Postaramy się udostępnić potrzebną treść. W nowych dokumentach PDF publikowanych w serwisie dokładamy staranności, aby były tworzone zgodnie z zaleceniami dostępności. Między innymi posiadają logiczną strukturę nagłówkową, tabele posiadają nagłówki, elementy graficzne posiadają opisy alternatywne.

  Powiadamianie alarmowe, ewakuacja

  W budynku wykonana jest dźwiękowa sygnalizacja informująca o zagrożeniach. Wdrożony jest system powiadomień głosowych.

  Na wszystkich piętrach głównej klatki schodowej (po lewej stronie od wind) znajdują się urządzenia do sprowadzania osób poruszających się na wózku.

  Pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. Dostępności

  W naszej instytucji powołaliśmy Pełnomocnika Prezesa Zarządu ds. Dostępności. Rolę tę pełni Tomasz Wojakowski, tel. 22 50 55 448, twojakowski@pfron.org.pl